Регистрация проектантски бюра

Заявление за регистрация на проектантско бюро се внася в офиса на РК Варна:

Към заявлението за регистрация на проектантско бюро се прилага валидно Удостоверение за актуално състояние!