Промяна проектантска правоспособност

При промяна на на проектантската правоспособност от ОПП в ППП е необходимо да подадете в офиса на РК Варна:

  1. Заявление за промяна на ПП (в заявлението са описани всички други необходими документи за прилагане)
  2. Декларации А
  3. Декларация за стаж Б (в декларацията са описани всички необходими документи за прилагане, доказващи придобития стаж в зависимост от избора на част за попълване);
  4. Такса за разглеждане на заявление за промяна в регистрите- 18 лв. по банкова сметка на КАБ

След решение на Комисията по регистър за вписване в регистъра на архитектите с ППП е необходимо да бъдат заплатени следните вноски:

  1. Такса за изработване на удостоверения и личен печат при промяна на ПП- 168 лв. по банкова сметка на КАБ
  2. Годишна вноска за ППП (доплащане от ОПП)- 5 лв. месечно за месеците до края на календарната година. Вноската се заплаща по банков път по сметка на РК Варна  или по каса в офиса на РК Варна

При промяна на на проектантската правоспособност от ППП в ППП по чл.230 от ЗУТ е необходимо да подадете в офиса на РК Варна:

  1. Заявление за промяна на ПП (в заявлението са описани всички други необходими документи за прилагане)
  2. Декларации А
  3. Копие на договор за назначение в съответната администрация
  4. Такса за разглеждане на заявление за промяна в регистрите- 18 лв.по банкова сметка на КАБ