Заявления

Заявления за членство/ промяна в ПП/ други:

Заявления за регистрация на договор в КАБ:

Заявлението и удостоверението за устройствено планиране и/или инвестиционно проектиране се попълват всяко, в два екземпляра!

Заявление за регистрация на проектантско бюро:

Към заявлението за регистрация на проектантско бюро се прилага валидно Удостоверение за актуално състояние!